Ưu đãi tiền vay

Thời gian triển khai:
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân có phát sinh nhu cầu vay vốn trong thời gian triển khai chương trình

Thời gian triển khai:
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân khu vực Miền trung và Tây Nguyên
Khách hàng cá nhân khu vực Miền Tây và Đông Nam Bộ