Triễn lãm tranh

1. Tranh số 1: Mã LAC196
Giá bán: USD1500
Tình trạng tranh: Đã bán

Người mua: Ông Nguyễn Quốc Toàn

 

2. Tranh số 2: Mã DCK040
Giá bán: USD3000
Tình trạng tranh: Chưa bán

 

3. Tranh số 3: Mã LKT034
Giá bán: USD1200
Tình trạng tranh: Đã bán
Người mua: Mr.Olivier Do Ngoc

 

4. Tranh số 4: Mã TAH253
Giá bán: USD1000
Tình trạng tranh: Chưa bán

 

5. Tranh số 5: Mã QT413
Giá bán: USD1600
Tình trạng tranh: Đã bán
Người mua: Mr.Ronald  Howe

 

6. Tranh số 6: Mã TTD180
Giá bán: USD1700
Tình trạng tranh: Đã bán
Người mua: Ông Yung Cam Meng

 

7. Tranh số 7: Mã QT401
Giá bán: USD1300
Tình trạng tranh: Đã bán

Người mua: Bà Bùi Thị Kim Quế

 

8. Tranh số 8: Mã NTHT048
Giá bán: USD1800
Tình trạng tranh: Đã bán
Người mua: Mr.Chen Chih Hsien

 

9.Tranh số 9: Mã HHM983
Giá bán: USD2000
Tình trạng tranh: Đã bán
Người mua: Ms. Dang Thi Xuan Hong

 

10. Tranh số 10: Mã DTH281
Giá bán: USD1500
Tình trạng tranh: Đã bán
Người mua: Mr.Chen Chih Hsien

 

11. Tranh số 11: Mã DMH337
Giá bán: USD1600
Tình trạng tranh: Đã bán
Người mua: Mr.Chen Chih Hsien

 

12. Tranh số 12: Mã DNC096
Giá bán: USD1200
Tình trạng tranh: Chưa bán

 

13.Tranh số 13: Mã TDK319
Giá bán: USD1200
Tình trạng tranh: Đã bán

Người mua: Bà Nguyễn Thị Tố Uyên

 


14. Tranh số 14: Mã NVH166
Giá bán: USD2000
Tình trạng tranh: Chưa bán

 

15.Tranh số 15: Mã DNT019
Giá bán: USD1500
Tình trạng tranh: Đã bán
Người mua: Mr. Chen Chih Hsien

 

16. Tranh số 16: Mã MXO015
Giá bán: USD2200
Tình trạng tranh: Đã bán

Người mua: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

17. Tranh số 17: Mã LDM1872
Giá bán: USD1300
Tình trạng tranh: Đã bán
Người mua: Ms.Lona Lilburne


18. Tranh số 18: Mã NNA
Giá bán: USD1400
Tình trạng tranh: Đã bán

Người mua: Ông Bùi Ngọc Anh

 

19 .Tranh số 19: Mã DN1004
Giá bán: USD1400
Tình trạng tranh: Đã bán

 

20.Tranh số 20: Mã AN275
Giá bán: USD800
Tình trạng tranh: Chưa bán