Sơ đồ tổ chức

Quyết tâm xây dựng thương hiệu mạnh trên cơ sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội trong kinh doanh. Tích cực xây dựng “Văn hóa Nam A Bank” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết nội bộ toàn hệ thống một cách xuyên suốt và cục bộ