Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 08:14
Ngày 20/11/2019 theo bảng tỷ giá hiện hành