Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 04:05
Ngày 01/04/2020 theo bảng tỷ giá hiện hành