Ưu Đãi

 

Mở thẻ JCB – Hoàn tiền mê ly đến 500,000 VNĐ!

  • Hoàn 400,000 VNĐ cho giao dịch thanh toán tối thiểu 1 triệu.
  • Hoàn 20% (tối đa 100,000 VNĐ) cho giao dịch thanh toán hóa đơn qua Open Banking/ Mobile Banking tối thiểu 100,000 VNĐ.

Thông Tin Chi Tiết

1. Nội dung chương trình:

- Ưu đãi 1: Hoàn 400,000 VNĐ cho giao dịch thanh toán(1) tối thiểu 1,000,000 VNĐ. Áp dụng cho 200 giao dịch sớm nhất vào mỗi Đợt.

- Ưu đãi 2: Hoàn 20% (tối đa 100,000 VNĐ) cho giao dịch thanh toán hóa đơn(2) qua Open Banking/ Mobile Banking tối thiểu 100,000 VNĐ. Áp dụng cho 50 giao dịch sớm nhất vào mỗi Đợt.

- Áp dụng khi thanh toán qua thẻ tín dụng Nam A Bank JCB.

- Mỗi CIF được hoàn tối đa 1 lần cho mỗi ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

2. Thời gian khuyến mãi:

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021, bao gồm 3 Đợt cụ thể như sau:

Thời gian mở CIF, phát hành và kích hoạt thẻ
Đợt khuyến mãi
 Thời gian giao dịch

Đợt 1
 Từ 01/01/2021 - 31/01/2021
Từ 01/01/2021 - 31/03/2021
Đợt 2
 Từ 01/02/2021 - 28/02/2021
  Đợt 3
 Từ 01/03/2021 - 31/03/2021

3. Đối tượng tham gia:

- KH mới (CIF mới) là Chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank JCB mới mở thẻ lần đầu, kích hoạt và phát sinh giao dịch trong thời gian khuyến mãi và/ hoặc có đăng ký dịch vụ Open Banking.

- Không áp dụng đối với: KH tổ chức, CBNV Nam A Bank.

4. Thời gian hoàn tiền:

Thời gian giao dịch
Ngày xử lý giao dịch không trễ hơn
Thời gian hoàn tiền không trễ hơn
Đợt 1: Từ 01/01/2021 - 31/01/2021
07/02/2021  07/03/2021
Đợt 2: Từ 01/02/2021 - 28/02/2021
07/03/2021
 07/04/2021
Đợt 3: Từ 01/03/2021 - 31/03/2021
07/04/2021
 07/05/2021

Số tiền sẽ được hoàn trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank JCB của KH.

5. Các quy định khác:

- Giao dịch thanh toán(1) là giao dịch được thực hiện tại điểm chấp nhận thẻ (POS, mPOS) hoặc thanh toán trực tuyến trên mạng được ghi nhận thành công trên hệ thống của Nam A Bank và được ghi nhận trên Bảng thông báo giao dịch. Đối với những giao dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút tiền mặt sẽ không được tính vào doanh số giao dịch.

- Giao dịch thanh toán hóa đơn(2) là giao dịch thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng Nam A Bank JCB qua Open Banking/ Mobile Banking được ghi nhận thành công trên hệ thống của Nam A Bank và được ghi nhận trên Bảng thông báo giao dịch.

- Giao dịch được thực hiện trong thời gian khuyến mãi và ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank không trễ hơn ngày quy định trong Mục 4. Thời gian hoàn tiền. Nam A Bank sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày ghi nhận giao dịch (ngày xử lý) được lưu trữ trên hệ thống của Nam A Bank và Bảng thông báo giao dịch thẻ tín dụng của Chủ thẻ để xác định giao dịch đủ điều kiện.

- Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank kịp thời sẽ được xem là không hợp lệ cho dù Chủ thẻ có nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thực hiện thành công từ Nam A Bank hay không.

- Kết quả sẽ được tính trên thứ tự thời gian Chủ thẻ thực hiện giao dịch (ngày giao dịch). Trong trường hợp có nhiều hơn hai (02) Chủ thẻ thực hiện giao dịch trong cùng thời gian, Chủ thẻ có doanh số giao dịch cao hơn sẽ được nhận tiền hoàn. Tiêu chí xem xét theo thứ tự là thời gian/ doanh số giao dịch/ tổng hạn mức tín dụng.

- Nam A Bank chỉ ghi nhận các giao dịch của Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ và trong tình trạng tốt (thẻ không bị đóng, không trong tình trạng chậm thanh toán, không bị tạm ngưng hoặc không bị hủy, và không trong tình trạng Nam A Bank chứng minh được thẻ gian lận).

- Các giao dịch bị hủy hoặc được trả lại trong hoặc sau thời gian chương trình sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ và không được hưởng ưu đãi. Nam A Bank có quyền trừ số tiền tương ứng từ tài khoản thẻ nếu xác định được rằng giao dịch đã bị hủy.

- Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank là quyết định chung cuộc