Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Phòng giao dịch

HCM

15/01/2021
02 Trưởng phòng kinh doanh KHCN, KHDN

HCM

15/01/2021
03 Trưởng Bộ phận Kinh doanh

HCM

28/02/2021
04 Nhân viên Ngân quỹ

HCM

28/02/2021
05 Giao dịch viên

HCM

28/02/2021
06 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

HCM

28/02/2021
07 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
HCM 28/02/2021
08 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh HCM 28/02/2021
09 Phó Giám đốc Chi nhánh HCM 28/02/2021
10 Chuyên viên Tư vấn

HCM

28/02/2021
11 Nhân viên Bảo vệ

HCM

15/01/2021
12 Nhân viên Lái xe HCM 28/02/2021