Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Nhân viên Ngân quỹ

HCM

29/12/2019
02 Giao dịch viên

HCM

29/12/2019
03 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

HCM

29/12/2019
04 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
HCM 29/12/2019
05 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh HCM 29/12/2019
06 Phó Giám đốc Chi nhánh HCM 29/12/2019
07 Chuyên viên Tư vấn

HCM

29/12/2019
08 Nhân viên Bảo vệ

HCM

29/12/2019
09 Nhân viên Lái xe HCM 29/12/2019