Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020
02 Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020
03 Nhân viên tạp vụ Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020
04 Nhân viên kế toán Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020
05 Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020
06 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020
07 Giao dịch viên
Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020
08 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp

30/04/2020
09 Nhân viên Ngân quỹ

Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp

30/04/2020
10 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

An Giang, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp

30/04/2020
11 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre.

30/04/2020
12 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020
13 Phó Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020
14 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020
15 Kiểm soát viên

Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp

30/04/2020
16 Chuyên viên Tư vấn

Bạc Liêu, Đồng Tháp

30/04/2020
17 Nhân viên Bảo vệ Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ 30/04/2020
18 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp

30/04/2020
19 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp
30/04/2020
20 Nhân viên Lái xe An Giang, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp 30/04/2020