Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/07/2020
02 Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An. 31/07/2020
03 Nhân viên tạp vụ Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/07/2020
04 Nhân viên kế toán Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An. 31/07/2020
05 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bạc Liêu, Đồng Tháp, Bến Tre 31/07/2020
06 Giao dịch viên
Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/07/2020
07 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp

31/07/2020
08 Nhân viên Ngân quỹ

Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp.

31/07/2020
09 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An.

31/07/2020
10 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An.

31/07/2020
11 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Tiền Giang, Bạc Liêu. 31/07/2020
12 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu. 31/07/2020
13 Kiểm soát viên

An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu.

31/07/2020
14 Chuyên viên Tư vấn

Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiêng Giang, Long An.

31/07/2020
15 Nhân viên Bảo vệ Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An. 31/07/2020
16 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Bạc Liêu.

31/07/2020
17 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Bạc Liêu, Đồng Tháp.
31/07/2020
18 Nhân viên Lái xe Bạc Liêu, Đồng Tháp. 31/07/2020
19 Chuyên viên thẩm định tài sản Kiên Giang, Bến Tre 31/07/2020
20 Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Bạc Liêu, Đồng Tháp 31/07/2020