Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Trưởng bộ phận bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

28/02/2021
02 Trưởng/Phó phòng bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

28/02/2021
03 Chuyên viên quản lý bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

28/02/2021
04 Chuyên viên bán hàng

Hà Nội

28/02/2021
05 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính
Phú Thọ 28/02/2021
06 Nhân viên kế toán

Chi nhánh Quảng Ninh, Nghệ An

28/02/2021
07 Trưởng phòng cá nhân
Nghệ An, Phú Thọ 28/02/2021
08 Giám đốc phòng giao dịch
Phú Thọ 28/02/2021
09 Giao dịch viên

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

28/02/2021
10 Trưởng bộ phận Kinh doanh Cá nhân, Doanh Nghiệp

Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội

28/02/2021
11 Nhân viên Ngân quỹ

Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội, Cẩm Khê.

28/02/2021
12 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

28/02/2021
13 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

28/02/2021
14 Phó Giám đốc Chi nhánh Phú Thọ, (Kinh doanh) Nghệ An 28/02/2021
15 Chuyên viên Tư vấn

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

28/02/2021
16 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An 28/02/2021
17 Nhân viên Bảo vệ

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

28/02/2021
18 Chuyên viên Thẩm định tài sản đảm bảo Hà Nội 28/02/2021
19 Kiểm soát viên Phú Thọ 28/02/2021
20 Chuyên viên thẩm định tài sản Hà Nội 28/02/2021