Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Chi nhánh Nghệ An 29/12/2019
02 Chuyên viên bán hàng trực tiếp

Hà Nội

29/12/2019
03 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính
Phú Thọ, Nghệ An 29/12/2019
04 Chuyên viên kế toán

Chi nhánh Quảng Ninh

29/12/2019
05 Trưởng phòng kinh doanh
Hà Nội, Phú Thọ 29/12/2019
06 Giám đốc phòng giao dịch
Phú Thọ 29/12/2019
07 Giao dịch viên

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

29/12/2019
08 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An

29/12/2019
09 Nhân viên Ngân quỹ

Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An

29/12/2019
10 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

29/12/2019
11 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

29/12/2019
12 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Quảng Ninh, Nghệ An 29/12/2019
13 Phó Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh, Nghệ An 29/12/2019
14 Chuyên viên Tư vấn

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

29/12/2019
15 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An 29/12/2019
16 Nhân viên Bảo vệ

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ

29/12/2019
17 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Nghệ An

29/12/2019
18 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An
29/12/2019
19 Nhân viên Tạp vụ Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An 29/12/2019
20 Nhân viên Lái xe Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An 29/12/2019