Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 31/07/2020
02 Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 31/07/2020
03 Kiểm soát viên

Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Nai, PGD Tân Biên, PGD Tân Thành, PGD Long Thành

31/07/2020
04 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Bình Thuận, Tân Biên, Bà Rịa, Tân Thành. 31/07/2020
05 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bình Thuận 31/07/2020
06 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Bình Thuận

31/07/2020
07 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Gò Dầu

31/07/2020
08 Nhân viên Ngân quỹ

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận,Tân Uyên, Chơn Thành, Gò Dầu, Long Thành, Tân Thành.

31/07/2020
09 Giao dịch viên
Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bom. 31/07/2020
10 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Bình Thuận, Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên

31/07/2020
11 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Tân Châu, Tân Biên, Tân Uyên 31/07/2020
12 Chuyên viên Tư vấn

Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Chơn Thành, Phước Bình, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Long Thành, Trảng Bom, Long Khánh, Châu Đức, Tân Thành.

31/07/2020
13 Nhân viên Bảo vệ Bình Thuận, Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Gò Dầu, Long Thành, Trảng Bom, Bà Rịa, Châu Đức, Tân Thành. 31/07/2020
14 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Vũng Tàu, Đông Nai, Tây Ninh, Bình Thuận.

31/07/2020
15 Nhân viên lái xe Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Đồng Nai, Long Thành, Trảng Bom, Long Khánh, Bà Rịa, Châu Đức, Tân Thành. 31/07/2020
16 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Bình Thuận
31/07/2020
17 Nhân viên Tạp vụ Bình Thuận 31/07/2020
18 Chuyên viên thẩm định tài sản Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh. 31/07/2020
19 Trưởng phòng cá nhân/doanh nghiệp

Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu.

31/05/2020
20 Trưởng bộ phận Kinh doanh Cá nhân, Doanh Nghiệp Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu. 31/07/2020