Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Kiểm soát viên

Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Nai, PGD Tân Biên, PGD Tân Thành, PGD Long Thành

15/01/2021
02 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Bình Thuận, Tân Biên, Bà Rịa, Tân Thành. 15/01/2021
03 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bình Thuận 15/01/2021
04 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Bình Thuận

15/01/2021
05 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Gò Dầu

15/01/2021
06 Nhân viên Ngân quỹ Bến Cát, Chơn Thành, Tây Ninh, Vũng Tàu, Châu Đức, Tân Thành, Bình Thuận 15/01/2021
07 Giao dịch viên
Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bom. 15/01/2021
08 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Bình Thuận, Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên

15/01/2021
09 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Tân Châu, Tân Biên, Tân Uyên 15/01/2021
10 Chuyên viên Tư vấn

Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Chơn Thành, Phước Bình, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Long Thành, Trảng Bom, Long Khánh, Châu Đức, Tân Thành.

15/01/2021
11 Nhân viên Bảo vệ Bình Thuận, Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Gò Dầu, Long Thành, Trảng Bom, Bà Rịa, Châu Đức, Tân Thành. 15/01/2021
12 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Vũng Tàu, Đông Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Trảng Bom.

15/01/2021
13 Nhân viên lái xe Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Đồng Nai, Long Thành, Trảng Bom, Long Khánh, Bà Rịa, Châu Đức, Tân Thành. 15/01/2021
14 Chuyên viên Thẩm định tài sản đảm bảo Biên Hòa - Đồng Nai 15/01/2021
15 Chuyên viên thẩm định tài sản Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh. 15/01/2021
16 Trưởng phòng cá nhân/doanh nghiệp

Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu.

15/01/2021
17 Trưởng bộ phận Kinh doanh Cá nhân, Doanh Nghiệp Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu. 15/01/2021
18 Phó phòng Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương. 15/01/2021