Biểu phí dịch vụ

Ghi chú: đối với việc thay đổi biểu phí thẻ Nam A Bank sẽ thông báo đến quý khách hàng tối thiểu là 07 ngày trước khi áp dụng