Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng Hội sở - HCM 29/12/2019
02 Chuyên viên Tư vấn Hội Sở (HCM) 29/12/2019
03 Chuyên viên kiểm tra kiểm soát nội bộ
Hội Sở (HCM) 29/12/2019
04 Chuyên viên quản lý giao dịch và kho quỹ (Bộ phận quản lý giao dịch tại quầy)
Hội Sở (HCM) 29/12/2019
05 Nhân viên bảo vệ Hội Sở (HCM) 29/12/2019
06 Chuyên viên Bộ phận Kinh doanh Trái phiếu
Hội sở - HCM 29/12/2019
07 Chuyên viên Thanh toán quốc tế
Hội sở - HCM 29/12/2019
08 Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng
Hội sở - HCM 29/12/2019
09 Chuyên viên Thanh toán trong nước Hội sở - HCM 29/12/2019
10 Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
Phòng Tài trợ Thương mại & Thanh toán quốc tế - Hội Sở (HCM) 29/12/2019
11 Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
Hội sở - HCM 29/12/2019
12 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính Hội Sở - HCM 29/12/2019
13 Chuyên viên Quản lý Giao dịch và kho quỹ (Mảng Kho quỹ)
Hội sở - HCM 29/12/2019
14 Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động về CNTT)
Hội sở - HCM 29/12/2019
15 Chuyên viên Quản lý rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động về CNTT)
Hội sở - HCM 29/12/2019
16 Giao dịch viên
Hội sở - HCM 29/12/2019
17 Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán phụ trách thanh toán XNK Hội Sở - HCM
 
29/12/2019
18 Phó phòng Pháp lý và tuân thủ
Hội Sở - HCM 29/12/2019
19 Chuyên viên Định chế tài chính
Hội sở - HCM 29/12/2019
20 Chuyên viên Phát triển Kinh doanh – Trung tâm Ngân hàng số
Hội sở - HCM 29/12/2019