Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản Hội sở - HCM 31/01/2020
02 Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Ứng dụng số)

Hội sở - HCM

31/01/2020
03 Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Truyền thông)

Hội sở - HCM

31/01/2020
04 Chuyên viên thẩm định khách hàng pháp nhân

Hội sở - HCM

31/01/2020
05 Chuyên viên thẩm định khách hàng cá nhân

Hội sở - HCM

31/01/2020
06 Chuyên viên thẩm định tài sản

Hội sở - HCM

31/01/2020
07 Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Hội sở - HCM

08 Chuyên viên dịch vụ khách hàng 24/7 (Inbound)

Hội sở - HCM

09 Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Khách hàng doanh nghiệp

Hội sở - HCM

10 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Khách hàng cá nhân

Hội sở - HCM

11 Trưởng Bộ phận Quản lý và phát triển sản phẩm

Hội sở - HCM

12 Chuyên viên bán hàng trực tiếp – Trung tâm Bán & Dịch vụ khách hàng Hội sở - HCM 31/01/2020
13 Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng Hội sở - HCM 31/01/2020
14 Chuyên viên liên kết đối tác (Mảng Bancassurance) – Phòng Khách hàng Cá nhân

Hội sở - HCM

31/01/2020
15 Nhân viên Ngân quỹ

Hội sở - HCM

31/01/2020
16 Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng Hội sở - HCM 31/01/2020
17 Trưởng bộ phận Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
Phòng Tài trợ Thương mại & Thanh toán quốc tế - Hội Sở (HCM) 31/01/2020
18 Chuyên viên Tư vấn Hội Sở (HCM) 31/01/2020
19 Chuyên viên kiểm tra kiểm soát nội bộ
Hội Sở (HCM) 31/01/2020
20 Chuyên viên quản lý giao dịch và kho quỹ (Bộ phận quản lý giao dịch tại quầy)
Hội Sở (HCM) 31/01/2020