Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Phó phòng Quản trị Vốn và Tài sản HCM – Hội Sở 31/7/2020
02 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính Hội Sở - HCM 31/07/2020
03 Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
Hội sở - HCM 31/07/2020
04 Chuyên viên Quản lý chất lượng Hội sở - HCM 31/07/2020
05 Chuyên viên quản lý giao dịch và kho quỹ (Bộ phận quản lý giao dịch tại quầy)
Hội Sở (HCM) 31/07/2020
06 Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Sản phẩm) Hội sở - HCM 31/07/2020
07 Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Ứng dụng số)

Hội sở - HCM

31/07/2020
08 Chuyên viên thẩm định khách hàng pháp nhân

Hội sở - HCM

31/07/2020
09 Chuyên viên thẩm định khách hàng cá nhân

Hội sở - HCM

31/07/2020
10 Chuyên viên thẩm định tài sản

Hội sở - HCM

31/07/2020
11 Chuyên viên dịch vụ khách hàng 24/7 (Inbound)

Hội sở - HCM

31/07/2020
12 Chuyên viên bán hàng trực tiếp – Trung tâm Bán & Dịch vụ khách hàng Hội sở - HCM 31/07/2020
13 Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Khách hàng doanh nghiệp

Hội sở - HCM

31/07/2020
14 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Khách hàng cá nhân

Hội sở - HCM

31/07/2020
15 Trưởng Bộ phận Quản lý và phát triển sản phẩm

Hội sở - HCM

31/07/2020
16 Chuyên viên kiểm tra kiểm soát nội bộ
Hội Sở (HCM) 31/07/2020
17 Chuyên viên Thanh toán quốc tế
Hội sở - HCM 31/07/2020
18 Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ - Trung tâm Thẻ và Tài chính Vi mô Hội sở - HCM 31/07/2020
19 Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng Hội sở - HCM 31/07/2020
20 Chuyên viên nghiên cứu và phát triển - Trung tâm Ngân hàng số Hội sở - HCM 31/07/2020