Dịch vụ ngoại hối & mua bán vàng miếng

Sản phẩm kinh doanh chuyển đổ ngoại tệ với ngoại tệ
Là giao dịch mà khách hàng có nguồn thu bằng ngoại tệ hợp pháp trên tài khoản thanh toán và muốn chuyển đổi sang loại ngoại tệ khác theo quy định của NHNN.
Sản phẩm kinh doanh ngoại tệ giao ngay
­Là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ với Đồng Việt nam (VND) hoặc với một ngoại tệ khác theo tỷ giá giao ngay xác định tại ngày giao dịch.