Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 08:40
Ngày 03/07/2020 theo bảng tỷ giá hiện hành