Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 08:21
Ngày 22/01/2020 theo bảng tỷ giá hiện hành