Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 08:29
Ngày 16/11/2019 theo bảng tỷ giá hiện hành